VOP produkty šetřiče na vodu

Všeobecné obchodní podmínky pro spotřebitele

I. Úvodní ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti Water Future s.r.o., IČ: 085 25 331, se sídlem v Praze – WorkLounge Forum Karlín, Pernerova 676/51, 186 00 Praha 7, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn C 320407 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ust. § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (dále jen „o.z.“) práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím, jako podnikatelem a jinou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového on-line obchodu (dále jen „e-shop“) umístěného na internetových stránkách prodávajícího na adrese www.waterfuture.cz (dále jen „webová stránka“) nebo pomocí internetové stránky www.waterfuture.cz (poptávkový formulář) či jiným způsobem.
 2. Tyto obchodní podmínky se vztahují na případy, kdy kupující je spotřebitelem ve smyslu ust. § 419 o.z., tzn., je fyzickou osobou, která neuzavírá s prodávajícím smlouvu v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.
 3. Tyto obchodní podmínky se dále vztahují na případy, kdy kupující je podnikatelem ve smyslu ust. § 420 o.z., tzn., že uzavírá s prodávajícím smlouvu v rámci výkonu výdělečné činnosti živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku, jakož i v souvislosti s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností při samostatném výkonu povolání nebo na účet podnikatele.
 4. Tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást kupní smlouvy.
 5. Prodávající a kupující si v kupní smlouvě mohou sjednat ujednání odchylná od ujednání obsažených v těchto obchodních podmínkách. V takovém případě mají ujednání odchylná od ujednání obsažených v obchodních podmínkách před zněním těchto obchodních podmínek přednost.
 6. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) o.z.
 7. Tyto obchodní podmínky, jakož i kupní smlouva, jsou vyhotoveny v českém jazyce, který je pro jejich výklad rozhodný.

II. Objednávka předmětu koupě

 1. Prodávající je distributorem a na webových stránkách prezentuje produkty značky WATERSAVERS®, ze své nabídky, kterými jsou:
 • antivápenné šetřiče vody RA6 22, RA6 22A, RA6 22G, RA6 24, RA6 24A, RA6 24G, RA6 22V, RA6 24V, RA6 24VA, RA6 22/24U, RA6 22/24UG, průtokový nastavitelný šetřič vody pro sprchy RA10, RA10 H a RA10 G, WC STOP.
 • zátěžová sprchová hadice se zabudovaným šetřičem a zátěžová sprchová hadice.
 1. Veškerá prezentace na webových stránkách prodávajícího je informativního charakteru a nejedná se o návrh na uzavření kupní smlouvy ve smyslu ust. § 1731 a násl. o.z.
 2. Kupující provede na základě prezentace produktů značky WATERSAVERS® na webových stránkách prodávajícího, objednávku produktů značky WATERSAVERS® (dále jen „objednávka“) o které má zájem (dále jen „předmět koupě“) a to prostřednictvím objednávkového formuláře přímo na webových stránkách prodávajícího (dále jen „objednávkový formulář“) vložením do elektronického nákupního košíku.
 3. Objednávka provedená způsobem dle čl. II. odst. 3 těchto obchodních podmínek, učiněná prostřednictvím objednávkového formuláře na webových stránkách prodávajícího musí obsahovat tyto údaje:
  1. jméno a příjmení kupujícího
  2. obchodní firmu, v případě, že je kupující podnikatelem ve smyslu ust. čl. I. odst. 3 těchto obchodních podmínek
  3. identifikační číslo (IČ), v případě, že je kupující podnikatelem ve smyslu ust. čl. I. odst. 3 těchto obchodních podmínek
  4. fakturační adresu kupujícího
  5. dodací adresu kupujícího, pakliže se tato liší od adresy fakturační
  6. e-mailovou adresu kupujícího
  7. telefonní číslo kupujícího
  8. označení předmětu koupě
  9. počet kusů předmětu koupě
  10. datum vystavení objednávky
 1. Před dokončením a odesláním objednávky je kupujícímu umožněno zkontrolovat a změnit veškeré údaje, které do objednávkového formuláře zadal.
 2. Kupující je povinen se před dokončením objednávky seznámit s těmito obchodními podmínkami.
 3. Je-li kupující spotřebitelem ve smyslu ust. čl. I. odst. 2 těchto obchodních podmínek, je povinen se před dokončením objednávky dále seznámit s údaji, které mu byly prodávajícím v dostatečném předstihu před uzavřením kupní smlouvy sděleny.
 1. Údaji dle předchozího odstavce jsou:
  1. totožnost prodávajícího, včetně telefonického kontaktu a e-mailové adresy pro doručování elektronické pošty
  2. označení zboží (předmětu koupě) a popis jeho hlavních vlastností
  3. cena předmětu koupě včetně všech daní a poplatků (dále jen „kupní cena“)
  4. způsob platby
  5. způsob dodání předmětu koupě
  6. náklady na dodání předmětu koupě
  7. údaje o právu kupujícího z vadného plnění, jakož i o právu ze záruky a postup při uplatňování těchto práv
  8. údaje o tom, že náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby (v příp. internetového i telefonického připojení dle podmínek operátora kupujícího, prodávající si v souvislosti s užitím prostředků komunikace na dálku neúčtuje žádné další poplatky)
  9. právo kupujícího od smlouvy odstoupit a to bez udání důvodu do 14 dnů:
   1. ode dne převzetí předmětu koupě kupujícím nebo jím určenou třetí osobou
   2. je-li předmětem smlouvy několik druhů zboží nebo dodání několika částí běží lhůta 14 dnů ode dne převzetí poslední dodávky předmětu koupě kupujícím nebo jím určenou třetí osobou
   3. je-li předmětem smlouvy pravidelná dodávka předmětu koupě, běží lhůta ode dne převzetí první dodávky předmětu koupě kupujícím nebo jím určenou třetí osobou.
 1. informace o tom, že právo na odstoupení od smlouvy je třeba ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí předmětu koupě uplatnit u prodávajícího a to písemně formou prohlášení (dále jen „prohlášení o odstoupení od smlouvy“), zaslaného poštou na adresu sídla prodávajícího, e-mailem na e-mailovou adresu prodávajícího nebo prostřednictvím vzorového formuláře pro odstoupení od smlouvy, který je k dispozici na webových stránkách prodávajícího – lhůta 14 dnů je zachována, pokud bylo prohlášení o odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty prodávajícímu kupujícím odesláno
 2. informace o postupu při odstoupení od smlouvy – tj. že prodávající nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy mu bylo doručeno prohlášení o odstoupení od smlouvy kupujícímu vrátí veškeré platby, které od kupujícího na předmět koupě, včetně nákladů na dopravu, obdržel – tyto platby prodávající není povinen kupujícímu vrátit dříve, než kupující prodávajícímu zboží předá, nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal
 3. informaci o tom, že náklady spojené s navrácení předmětu koupě nese kupující
 4. informaci, že mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@waterfuture.cz s tím, že o vyřízení stížnosti kupujícího bude prodávající kupujícího informovat e-mailovou zprávou zaslanou na elektronickou adresu kupujícího
 5. informaci, že živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad, dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů, Česká obchodní inspekce pak vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších právních předpisů
 6. Skutečnost, že se kupující seznámil s těmito obchodními podmínkami dle čl. II. odst. 6. těchto obchodních podmínek, je kupující povinen před samotným dokončením objednávky potvrdit v objednávkovém formuláři.
 7. Je-li kupující spotřebitelem ve smyslu ust. čl. I. odst. 2 těchto obchodních podmínek, je dále kupující povinen před samotným dokončením objednávky potvrdit v  objednávkovém formuláři, že mu byly prodávajícím v dostatečném předstihu před uzavřením kupní smlouvy sděleny údaje dle čl. II. odst. 7 těchto obchodních podmínek.
 8. Bez potvrzení dle čl. II. odst. 9., odst. 10 těchto obchodních podmínek, nebude kupujícímu umožněno dokončit objednávku způsobem dle čl. II. odst. 13 těchto obchodních podmínek.
 9. Potvrzením dle čl. II. odst. 9., odst. 10. těchto obchodních podmínek kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy.
 10. Kupující dokončí objednávku kliknutím na tlačítko „odeslat závaznou objednávku“
 11. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky vyrozumí kupujícího o obdržení objednávky a to e-mailovou zprávou zaslanou na e-mailovou adresu uvedenou kupujícím v objednávkovém formuláři (dále jen „potvrzení objednávky“).
 12. Prodávající si vyhrazuje právo telefonického ověření platnosti objednávky.

III. Uzavření kupní smlouvy

 1. Pokud to umožňují provozní podmínky prodávajícího, zašle prodávající kupujícímu na e-mailovou adresu uvedenou kupujícím v objednávkovém formuláři potvrzení o přijetí objednávky (dále jen „akceptace“).
 2. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením akceptace na e-mailovou adresu kupujícího uvedenou kupujícím v objednávkovém formuláři. Tímto okamžikem je uzavřena kupní smlouva.
 3. V pochybnostech se má za to, že akceptace byla kupujícímu doručena třetím dnem po odeslání akceptace prodávajícím kupujícímu na e-mailovou adresu uvedenou kupujícím v objednávkovém formuláři.
 4. Je-li kupující spotřebitelem ve smyslu ust. čl. I. odst. 2 těchto obchodních podmínek, zašle prodávající spolu s akceptací kupujícímu na e-mailovou adresu uvedenou kupujícím v objednávkovém formuláři:
  • znění kupní smlouvy v textové podobě
  • znění těchto obchodních podmínek v textové podobě
  • formulář pro odstoupení od smlouvy
 5. Smlouva bude u prodávajícího uložena v elektronické podobě. Kupujícímu bude zpřístupněna na jeho žádost.
 6. V případě, že předmět koupě již není v nabídce, nebo se nevyrábí, je prodávající povinen namísto akceptace o této skutečnosti informovat kupujícího a dle možností mu nabídnout alternativní řešení. Pokud kupující nebude souhlasit s prodávajícím nabídnutou alternativou předmětu koupě, objednávka kupujícího dle čl. II. odst. 2 těchto obchodních podmínek se ruší.

IV. Kupní cena, způsob platby, náklady na dodání předmětu koupě

 1. Kupní cena je uvedena včetně všech daní a poplatků, zejména DPH, jejímž je prodávající plátcem a to v aktuálně platné výši.
 2. Veškeré ceny uvedené na webových stránkách prodávajícího jsou smluvní ceny.
 3. Kupní cenu může kupující (který je podnikatelem ve smyslu ust. § 420 o.z.) uhradit v hotovosti tzv. „na dobírku“ v místě určeném kupujícím v objednávce jako fakturační adresa kupujícího, případně dodací adresa kupujícího, pakliže se tato liší od adresy fakturační a to přepravci, který bude kupujícímu předmět koupě doručovat.
 4. Spolu kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním předmětu koupě. Není-li dále stanoveno jinak, rozumí se kupní cenou i náklady spojené s balením a dodáním předmětu koupě.
 5. Kupní cena je splatná při převzetí zboží.
 6. Kupní cena, včetně nákladů na balení a dodání předmětu koupě je platná pouze pro dodání předmětu koupě na území ČR. Podmínky pro zaslání předmětu koupě mimo území ČR je nutné dohodnout individuálně.

V. Dodání předmětu koupě

 1. Termín dodání předmětu koupě je závislý na druhu objednaného předmětu koupě a jeho odeslání kupujícímu se uskutečňuje zpravidla do 10 pracovních dnů od uzavření kupní smlouvy (v případě podnikatele). Do 14 dnů od uzavření kupní smlouvy v případě spotřebitele.
 2. O odeslání předmětu koupě bude prodávající kupujícího informovat e-mailovou zprávou zaslanou na e-mailovou adresu uvedenou kupujícím v objednávkovém formuláři.
 3. V případě, že předmět koupě nebude možné ve shora uvedené lhůtě kupujícímu dodat, a dojde tak k prodloužení dodací lhůty, vyrozumí o této skutečnosti prodávající kupujícího a to bez zbytečného odkladu.
 4. Zvolil-li kupující dodání předmětu koupě do místa určeného v objednávce jako fakturační adresa kupujícího, případně dodací adresa kupujícího, pakliže se tato liší od adresy fakturační, je kupující povinen předmět koupě při dodání v uvedeném místě převzít.
 5. V případě, že je nutné z důvodů na straně kupujícího předmět koupě doručovat do jím uvedeného místa opakovaně, nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s tímto opakovaným, doručením předmětu koupě, případně doručením jiným způsobem.
 6. Předmět koupě bude dodáván v běžných papírových či jinak obvyklých obalech, nevyplývají-li z dohody smluvních stran jiné požadavky na balení předmětu koupě.
 7. Kupující je povinen při převzetí zboží od přepravce zkontrolovat neporušenost obalů. V případě jakýchkoliv závad v souvislosti s balením předmětu koupě je povinen tyto přepravci oznámit a není povinen zásilku od přepravce převzít.
 8. Při dodání předmětu koupě předá prodávající kupujícímu fakturu, která bude obsahovat identifikaci kupujícího a prodávajícího a dále bude splňovat obecné náležitosti dle zák. č. 563/1991 Sb. o účetnictví v platném znění.
 9. Je-li předmět koupě odesílán kupujícímu jako poštovní zásilka nebo prostřednictvím kurýrní služby, bude faktura dle předchozího odstavce těchto obchodních podmínek zabalena spolu s předmětem koupě.
 10. Společně s předmětem koupě prodávající kupujícímu v zásilce předá tzv. kartu produktu s informacemi o instalaci a nastavení a také dokument Informace o údržbě produktů WATERSAVERS®.

VI. Odstoupení od smlouvy kupujícím, který je spotřebitelem

 1. Ustanovení tohoto článku obchodních podmínek se užije pouze pro případ, kdy je kupující spotřebitelem ve smyslu ust. čl. I. odst. 2 těchto obchodních podmínek.
 2. Kupující, je-li spotřebitelem ve smyslu ust. čl. I. odst. 2 těchto obchodních podmínek, je oprávněn odstoupit od smlouvy a to bez udání důvodu do 14 dnů ode dne:
  • převzetí předmětu koupě kupujícím nebo jím určenou třetí osobou
  • ode dne převzetí poslední dodávky předmětu koupě kupujícím nebo jím určenou třetí osobou, je-li předmětem smlouvy pravidelná dodávka předmětu koupě
  • ode dne převzetí první dodávky předmětu koupě kupujícím nebo jím určenou třetí osobou, je-li předmětem smlouvy pravidelná dodávka zboží
 3. Právo na odstoupení od smlouvy dle předchozího odstavce je třeba uplatnit u prodávajícího ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí předmětu koupě kupujícím nebo jím určenou třetí osobou dle předchozího odstavce a to písemně prohlášením o odstoupení od smlouvy, zaslaném poštou na adresu sídla prodávajícího nebo e-mailem na e-mailovou adresu prodávajícího.
 4. Prohlášení o odstoupení od smlouvy lze učinit rovněž prostřednictvím formuláře pro odstoupení od smlouvy a to jeho vyplněním a zasláním poštou na adresu sídla prodávajícího nebo e-mailem na e-mailovou adresu prodávajícího. Použití formuláře pro odstoupení od smlouvy je právem, nikoliv povinností kupujícího.
 5. Formulář, je k dispozici na webových stránkách prodávajícího. Kromě toho bude formulář kupujícímu prodávajícím zaslán na e-mailovou adresu uvedenou kupujícím v objednávkovém formuláři při akceptaci dle čl. III. odst. 1 těchto obchodních podmínek.
 6. Lhůta 14 dnů je zachována, pokud bylo prohlášení o odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty prodávajícímu kupujícím odesláno.
 7. Kupující je povinen v případě odstoupení od smlouvy bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od smlouvy předmět koupě vrátit prodávajícímu a to zasláním na adresu sídla společnosti prodávajícího, nebo předáním prodávajícímu v místě sídla prodávajícího (v předem domluveném termínu a čase). Lhůta dle předchozího odstavce se považuje za zachovanou, pokud bude před uplynutím 14 dnů předmět koupě prodávajícímu zaslán zpět.
 8. Prodávající nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy mu bylo doručeno prohlášení o odstoupení od smlouvy kupujícímu, vrátí veškeré platby, které od kupujícího na předmět koupě, včetně nákladů na dopravu, obdržel. Tyto platby prodávající není povinen kupujícímu vrátit dříve, než kupující prodávajícímu zboží předá, nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
 9. Náklady na dopravu předmětu koupě kupujícímu prodávající vrátí ve výši odpovídající nejlevnějšímu způsobu dodání předmětu koupě, který prodávající nabízí.
 10. Náklady na vrácení předmětu koupě prodávajícímu při odstoupení od smlouvy nese kupující.
 11. Kupující odpovídá za snížení hodnoty předmětu koupě v důsledku nakládání s předmětem koupě jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s jeho povahou a vlastnostmi, včetně jeho funkčnosti.
 12. Kromě případu uvedeného v čl. VI. odst. 2 těchto obchodních podmínek je kupující oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že tak stanoví zák. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník.
 13. Kupující není oprávněn od smlouvy odstoupit, bylo-li předmětem koupě zboží, které bylo podle přání kupujícího, jako spotřebitele ve smyslu ust. čl. I. odst. 2 těchto obchodních podmínek, nebo pro jeho osobu upraveno.

VII. Odstoupení od smlouvy kupujícím, který je podnikatelem

 1. Práva kupujícího, který je podnikatelem ve smyslu ust. čl. I. odst. 3 těchto obchodních podmínek odstoupit od smlouvy, se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku.

VIII. Práva z vadného plnění

 1. Práva kupujícího z vadného plnění se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku.
 2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že předmět koupě při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá za to, že v době, kdy kupující předmět koupě převzal:
  1. má předmět koupě vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu předmětu koupě a na základě reklamy jimi prováděné,
  2. se předmět koupě hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se obvykle používá,
  3. je předmět koupě v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
  4. věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.
 3. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.
 4. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u předmětu koupě v době:
  1. 60 měsíců, je-li předmětem koupě některý z produktů značky WATERSAVERS® dle čl. II. odst.1 písm. a) těchto obchodních podmínek
  2. 24 měsíců, je-li předmětem koupě některý z produktů značky WATERSAVERS® dle čl. II. odst.1 písm. b) těchto obchodních podmínek

IX. Ochrana osobních údajů

 1. Ochrana osobních údajů kupujícího je poskytována v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů.
 1. Kupující souhlasí se zpracováním těchto osobních údajů:
  • jméno a příjmení
  • fakturační adresu kupujícího
  • dodací adresa kupujícího, pakliže se liší od adresy fakturační
  • e-mailová adresa kupujícího
  • telefonní číslo kupujícího

a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu.

 1. Kupující je oprávněn zasílání obchodních sdělení odmítnout.

X. Závěrečná ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na webových stránkách prodávajícího ke dni uzavření kupní smlouvy.
 2. Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1.1.2020

V Praze dne 1.1.2020

Water Future s.r.o.

Přihlaste se k odběru

Přihlaste se k odběru

Připojte se k našemu mailing listu a dostávejte nejnovější zprávy a aktualizace od našeho týmu.

You have Successfully Subscribed!