Reklamační řád

Prodej zboží Společnosti Water future s.r.o.
poptaného prostřednictvím internetových stránek či jiným způsobem

Reklamační řád

 1. o nás

Společnost Water Future s.r.o., se sídlem Forum Karlín, WorkLounge, Pernerova 51, 186 00 Praha 8, IČO: 08525331 zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn C 320407, je provozovatelem internetové stránky www.waterfuture.cz, prostřednictvím které můžete poptávat zboží určené ke stabilizaci pitné vody, šetřiče na vodu a jiné další produkty uvedené na webové stránce.

Veškeré Vaše podněty, dotazy, či jinou korespondenci týkající se reklamací, prosíme, směřujte telefonicky na číslo: +420 702 460 249 nebo elektronicky na email: info@waterfuture.cz či poštou na: Water Future, Forum Karlín, WorkLounge, Pernerova 51, 186 00 Praha 8.

 1. co je Účelem tohoto reklamačního řádu
  1. Účelem tohoto reklamačního řádu („reklamační řád„) je seznámit Vás se základními principy a pravidly, kterými se řídíme při vyřizování reklamací zboží poptaného prostřednictvím internetové stránky www.waterfuture.cz či jinak (viz poslední odstavec článku 3.1 VOP).
  2. Reklamační řád je součástí VOP a všude tam, kde v něm není uvedeno jinak, se jejich text bez dalšího použije.
  3. Ve všech ohledech, které reklamační řád výslovně neřeší, se bez dalšího použije právní úprava obsažená zejména v platném občanském zákoníku a zákoně o ochraně spotřebitele.
 2. Naše Odpovědnost za prodané ZBOŽÍ
  1. Jsme vůči Vám odpovědní za vady zboží poptaného prostřednictvím internetové stránky www.waterfuture.cz či jinak (viz poslední odstavec článku 3.1 VOP), které se u zboží vyskytnou v době 24 měsíců od jeho převzetí.
  2. Vaše práva z našeho vadného plnění u nás můžete uplatnit v době 24 měsíců od převzetí zboží.
 3. Jak postupovat, je-li zboží Zjevně poškozené
  1. Vaše dotazy týkající se reklamace vadného zboží můžete konzultovat na lince +420 702 460 249 nebo elektronicky emailem na adrese: info@waterfuture.cz.
  2. Při převzetí doručovaného zboží jej prohlédněte, abyste vyloučili, že zboží nebo jeho obal nejsou zjevně poškozeny.
  3. Případné zjevné vady musíte reklamovat emailem nejpozději do 24 hod. od převzetí zboží. Reklamacím zjevných vad nám sdělených po uplynutí 24 hod. od doručení zboží nebudeme moci vyhovět.
 4. Jak postupovat, projeví-li se vada později
  1. Vaše dotazy týkající se reklamace vadného zboží můžete konzultovat na lince +420 702 460 249  nebo elektronicky emailem na adrese: info@waterfuture.cz.
  2. Vady, které nebyly zjistitelné při převzetí zboží, nebo které se projevily až následně, nejdéle však v zákonných lhůtách, můžete reklamovat telefonicky nebo emailem. Pro vyřízení reklamace bude nutné, abychom obdrželi vadné zboží, proto nám je musíte doručit nejpozději do 5 dnů od uplatnění reklamace osobně po telefonní konzultaci a smluveném dni a čase nebo prostřednictvím provozovatele poštovních služeb či smluvního dopravce na adresu Water Future s.r.o., Forum Karlín, WorkLounge, Pernerova 51, 186 00 Praha 8.
  3. Poté, co reklamované zboží prohlédneme, vyhotovíme reklamační protokol o přijaté reklamaci a zároveň s Vámi domluvíme termín pro její vyřízení. Reklamace budeme s ohledem na specifický charakter zboží přednostně vyřizovat výměnou vadného zboží, či jeho části, za zboží, resp. jeho část, bezvadné.
 5. Za jaké vady zboží neneseme odpovědnost
  1. Práva z odpovědnosti za vady zboží se nevztahují zejména na:
   1. poškození jakékoliv součástky způsobené běžným opotřebením;
   2. kosmetické vady (např. škrábance, promáčkliny), jež nemají vliv na funkci/provoz výrobku;
   3. poruchy v důsledku používání nekompatibilního výrobku;
   4. poškození či poruchy způsobené otevřením či úpravou součástí zboží, jež jsou zabezpečeny bezpečnostními prvky (hologramovými nálepky) s výjimkou otevření (a poničení hologramové nálepky) z důvodu instalace výměnného setu k zařízení STABFOR dle návodu na instalaci, použití a údržbu zboží; nebo
   5. vady způsobené v důsledku používání dodaného zařízení v rozporu s příslušným návodem na instalaci, použití a údržbu zboží.
 6. Jaká práva při reklamaci zboží máte
  1. Máte právo na vyřízení reklamace bez zbytečného odkladu, nejpozději pak do 30 dnů ode dne jejího uplatnění.
  2. Je-li vada zboží nepodstatným porušením kupní smlouvy, máte právo na odstranění vady zboží, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.
  3. Je-li vada podstatným porušením kupní smlouvy nebo nevyřídíme-li Vaši reklamaci včas, máte právo na dodání nové věci bez vad či dodání chybějící věci, odstranění vady opravou zboží, nebo na přiměřenou slevu z kupní ceny, a nebo právo odstoupit od kupní smlouvy.
  4. Vyskytne-li se stejná vada zboží i po jeho druhé opravě nebo má-li zboží více vad, máte právo na dodání nového zboží, nebo výměnu vadné součásti, případně i právo od kupní smlouvy odstoupit.
  5. Máte též právo na úhradu účelně vynaložených nákladů na uplatnění reklamace, a to za předpokladu, že o ni požádáte do 1 měsíce od konce lhůty pro uplatnění práv z vadného plnění.
Přihlaste se k odběru

Přihlaste se k odběru

Připojte se k našemu mailing listu a dostávejte nejnovější zprávy a aktualizace od našeho týmu.

You have Successfully Subscribed!