VOP Produkty pro stabilizaci vody NHS

prodej zboží poptaného prostřednictvím
internetových stránek nebo jiným způsobem.

Water FUTURE s.r.o. je distributorem produktů NEW human solution

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY pro spotřebitele

 1. o nás

Společnost Water Future s.r.o., se sídlem Forum Karlín, WorkLounge, Pernerova 51, 186 00 Praha 8, IČO: 08525331 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn C 320407, je provozovatelem internetové stránky www.waterfuture.cz, prostřednictvím které můžete jakožto spotřebitelé poptávat zboží na stabilizace vody.

Veškeré Vaše podněty, dotazy, či jinou korespondenci týkající se našeho vztahu, prosíme, směřujte telefonicky na číslo: +420 702 460 249  nebo elektronicky na email: info@waterfuture.cz. V případě reklamací zakoupeného zboží, prosíme, postupujte dle reklamačního řádu.

 1. co je Účelem těchto podmínek
  1. Účelem těchto všeobecných obchodních podmínek („VOP„) je seznámit Vás se základními principy a pravidly, kterými se řídí poptávka, objednávání a dodávky zboží a náš právní vztah z něj vyplývající. VOP záměrně nepopisují záležitosti, které jsou zřejmé ze souvislostí.
 2. Co nabízíme
  1. Zboží nabízené spotřebitelům prostřednictvím internetové stránky www.waterfuture.cz nebo nabídky doručené emailem či jinou formou komunikace.

(dále jen „zboží„).

Dodávku zboží lze poptat prostřednictvím formuláře pro dotazy přístupného na internetových stránkách www.waterfuture.cz bez nutnosti Vaší registrace (dále jen „poptávkový formulář„).

 1. Poptat zboží je možné i při osobním jednání, telefonicky či jinak.

Na dodání takto poptaného zboží se budou vztahovat tyto VOP s tím, že naši nabídku na dodání zboží dle článku níže vám v takovém případě zašleme emailem do 7 dnů poté, co dodání zboží poptáte (tedy do 7 dnů po osobním jednání, telefonické poptávce, doručení písemné poptávky apod.), Kdy a jakým způsobem uzavíráme kupní smlouvu

 1. Požadované zboží uvedete v poptávkovém formuláři. Do 7 dní poté, co obdržíme váš poptávkový formulář, Vám zašleme emailem nabídku na dodání zboží, která bude obsahovat následující informace/dokumenty:
  1. popis a podrobnější informace o poptávaném zboží,
  2. cenu zboží, informaci o fakturaci a způsobu platby ceny (tyto informace nebudou poskytovány samostatně, pokud budou zahrnuty do předvyplněné objednávky),
  3. dobu, způsob a místo dodání zboží včetně souvisejících nákladů (tyto informace nebudou poskytovány samostatně, pokud budou zahrnuty do předvyplněné objednávky),
  4. tyto VOP včetně reklamačního řádu,
  5. poučení o možnosti odstoupení od smlouvy, vzor odstoupení od smlouvy,
  6. předvyplněnou objednávku.
 2. Pokud budete souhlasit s podmínkami dodávky zboží, pak objednávku dle článku 4.1.6 výše, uhraďte dle pokynů uvedených v objednávce. Úhradou plné ceny za zboží dle objednávky jste s námi uzavřeli kupní smlouvu.
 3. Zasláním potvrzené objednávky emailem společně s 1) námi vystaveným daňovým dokladem (objednávka/zálohová faktura) pro úhradu ceny zboží, 2) popisem a podrobnější informací o objednaném zboží, 3) VOP, 4) poučením o možnosti odstoupení od smlouvy a 5) vzorem odstoupení od smlouvy do 7 dnů poté, co obdržíme Vaší objednávku, dochází k uzavření příslušné kupní smlouvy, jejíž obsah je určen potvrzením Vaší objednávky a těmito VOP; ve všem ostatním se náš vztah řídí pravidly příslušné právní úpravy obsaženými zejména v občanském zákoníku či zákoně o ochraně spotřebitele.
 4. Nezašlete-li nám objednávku ve lhůtě uvedené v článku 4.2 výše, platí, že jste nám návrh na uzavření kupní smlouvy neučinili. Budete-li mít zájem o dodání zboží později, postupujte znovu dle článku 4.1 výše.
 5. Udělujete nám souhlas s tím, že text uzavřené kupní smlouvy a související daňové doklady k zakoupenému zboží Vám budou poskytnuty výhradně v elektronické podobě doručené na Vaši emailovou adresu dle objednávky.
 6. úhrada ceny, dodání zboží
  1. Podmínkou dodání zboží je úplná úhrada ceny zboží včetně nákladů na jeho dodání (viz dále článek 5.6 VOP) dle námi vystaveného daňového dokladu (objednávka/zálohová faktura) ve lhůtě splatnosti uvedené na tomto daňovém dokladu, která nebude kratší než 3 pracovní dny od jejího doručení na Váš email.
  2. Cenu zboží a náklady na jeho dodání lze uhradit pouze bankovním převodem. Cenu zboží a náklady budeme považovat za uhrazené, bude-li příslušná částka připsána na náš účet uvedený na daňovém dokladu (objednávka/zálohová faktura).
  3. Nedojde-li k úplné úhradě ceny zboží včetně nákladů na jeho dodání ve lhůtě splatnosti uvedené na vystaveném daňovém dokladu (objednávka/zálohová faktura), máme právo od smlouvy odstoupit, a to oznámením, které Vám bude doručeno stejnou formou, jakou Vám byla odeslána potvrzená objednávka. Případně uhrazenou částku Vám vrátíme nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy na bankovní účet, ze kterého jsme přijali takovou platbu.
  4. Jakmile cenu zboží včetně nákladů na jeho dodání uhradíte, vystavíme Vám v souladu se zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění daňový doklad k přijaté platbě (tento doklad není podkladem pro jakoukoli další platbu, pouze dokládá, že jsme obdrželi kupní cenu), a potvrdíme Vám dobu dodání zboží. Vyhrazujeme si právo dobu dodání změnit, pokud se změní dodací lhůty našich dodavatelů.
  5. Cena zboží nezahrnuje jeho instalaci. Instalaci provedete dle návodu na instalaci, použití a údržbu zboží. Máte-li zájem o instalaci zboží naší společností, pak je nutné tuto hrazenou službu zvlášť poptat.
  6. Zboží včetně nezbytných dokladů ke zboží (zejména návodu na instalaci, použití a údržbu zboží) dodáváme prostřednictvím smluvního dopravce uvedeného v objednávce na adresu pro doručení Vámi uvedenou v objednávce. Náklady na dodání hradí naše společnost, avšak pouze v případě, že cena objednaného zboží včetně daně z přidané hodnoty se rovná nebo přesahuje částku 5.000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých).
 1. Kdy se stanEte vlastníkem zakoupeného zboží
  1. Vlastníkem zboží poptaného prostřednictvím internetové stránky www.waterfuture.cz či jinak (viz poslední odstavec článku 3.1 výše) se stanete v okamžiku jeho převzetí.
  2. V okamžiku převzetí zboží na Vás přechází nebezpečí škody na věci.
  3. Bezodkladně po převzetí zkontrolujte, že zboží nebo jeho obal nejsou zjevně poškozeny. Je-li tomu tak, řiďte se pokyny v reklamačním řádu.
 2. kdy a jakým způsobem lze Odstoupit od kupní smlouvy
  1. Máte právo odstoupit od kupní smlouvy uzavřené s námi, a to bez udání důvodu do 14 dnů od převzetí Vámi objednaného zboží. Odstoupení od kupní smlouvy znamená, že daná kupní smlouva se ruší od počátku a Vy jste povinni vrátit nám dodané zboží a my jsme povinni vrátit Vám kupní cenu.
  2. Věříme, že pochopíte, že není možné odstoupit od koupě zboží v případě, že porušíte bezpečnostní prvky (hologramové nálepky), jimiž je zboží vybaveno a zaručuje, že s jeho součástmi nebylo manipulováno.
  3. Odstoupíte-li od koupě zboží, které již bylo použito nad rámec běžného prohlédnutí a vyzkoušení funkčnosti tak, ke kterému obvykle dochází při prodeji zboží v provozovně, jsme oprávněni od Vás požadovat zaplacení rozdílu mezi cenou nového zboží a obvyklou cenou zboží vraceného.
  4. Odstoupit od kupní smlouvy můžete písemnou formou: dopisem odeslaným na adresu Water Future s.r.o., Forum Karlín, WorkLounge, Pernerova 51, 186 00 Praha 8, případně emailem odeslaným na adresu info@waterfuture.cz. Pro odstoupení od kupní smlouvy můžete využít formulář, který Vám byl zaslán emailem současně s potvrzenou objednávkou dle článku 4.3 výše (a vyplněný formulář doručit způsobem uvedeným v předchozí větě tohoto článku VOP).
  5. Zakoupené zboží nám musíte doručit na Vaše náklady do 14 dnů od Vašeho odstoupení od kupní smlouvy, a to osobně po telefonické domluvě na sídlo společnosti (předem dohodnuté datum a čas) nebo prostřednictvím provozovatele poštovních služeb či smluvního dopravce na adresu Water Future s.r.o., WorkLounge Karlín, Pernerova 81, Praha 8, vždy však v původním obalu, který zajišťuje, že zboží nebude poškozeno při přepravě. My jsme povinni Vám ve stejné lhůtě, ne však dříve než nám zboží vrátíte (zboží nám bude předáno), či prokážete jeho odeslání na naši adresu, vrátit přijaté peněžní prostředky, tj. kupní cenu a další peněžní prostředky, které jsme od Vás při prodeji vraceného zboží obdrželi.
  6. I my si vyhrazujeme právo odstoupit od kupní smlouvy, pokud si objednané zboží nepřevezmete, a to oznámením, které Vám bude doručeno emailem, a do 14 dnů od odstoupení od smlouvy jsme povinni Vám vrátit přijaté peněžní prostředky po odečtení částky 500 Kč, kterými pokryjeme naše náklady související s navrácením zboží.
 3. Jak reklamovat vadné zboží
  1. Naše vzájemná práva a povinnosti ohledně naší odpovědnosti za vady zboží se řídí platnými právními předpisy. Podrobnější popis těchto práv a povinností je obsažen v reklamačním řádu, který tvoří součást VOP.
  2. Vaše dotazy týkající se reklamace vadného zboží můžete konzultovat na lince +420 702 460 249 nebo elektronicky emailem na adrese: info@waterfuture.cz.
 4. Co byste ještě měli vědět
  1. Nepodaří-li se nám vyřešit případný spor s Vámi v souvislosti s nákupem zboží dle těchto VOP vzájemnou dohodou, můžete se obrátit s návrhem na mimosoudní řešení takového sporu na Českou obchodní inspekci, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15 120 00 Praha 2, email: adr@coi.cz, web: adr.coi.cz.

Rovněž můžete využít platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 1. Pokud by vztah založený kupní smlouvou obsahoval zahraniční prvek, pak se náš vztah řídí českým právním řádem.
 2. Vaše osobní údaje, které nám v souvislosti s nákupem zboží poskytujete, zpracováváme pouze pro potřeby plnění kupní smlouvy a dodržení právní povinnosti ve smyslu příslušných ustanovení obecného nařízení o ochraně osobních údajů (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES), a nepoužijeme je pro jiné účely, než pro danou koupi, a předáme je pouze poskytovatelům přepravních a logistických služeb v rozsahu nezbytném pro plnění kupní smlouvy.
 3. Součástí VOP je též Reklamační řád.

Přihlaste se k odběru

Přihlaste se k odběru

Připojte se k našemu mailing listu a dostávejte nejnovější zprávy a aktualizace od našeho týmu.

You have Successfully Subscribed!